Hem pandemiye karşı hem daha iyi bir gelecek için savaşıyoruz

CIPOML bileşeni Avrupalı Marksist Leninist Parti ve Örgütler’in açıklaması.

Ciddi bir sağlık, siyasi, sosyal ve ekonomik krizin içindeyiz. Kovid-19 pandemisi işçiler ve özellikle de en yoksullar için en temel ilacı, sağlık teçhizatını ve araçlarını dahi karşılayamayan kapitalist toplumu ifşa  etti.

Kamu sağlığı sisteminin büyük tekellerin ve zenginlerin yararına tasarruf ve ağır özelleştirmelerle çökertildiğini gösterdi. Sistem, kapasite çöküşünün eşiğinde bulunuyor. Kamu sağlığı ve bakım sistemini kâr edilecek ürüne dönüştüren neoliberal ve kapitalist tasarruf politikalarının sonuçları ölümcül oldu.

Bu kriz aynı zamanda insanların dayanışma geliştirmedeki muazzam kapasitelerini de gösterdi: Burjuvazi “tecrit” çağrısında bulunurken, halk kendiliğinden sağlık çalışanlarına dayanışma ve destek biçimleriyle yanıt vererek somut koruma önlemleri talep ediyor.

Kamu sağlığı sistemleri, halk sağlığını güvence altına almak için derhal gerekli ekonomik ve insani kaynaklarına erişmelidir. Herkes için ücretsiz sağlık hizmeti ve koruyucu araçlar sağlanmalıdır. Özel sağlık kaynaklarına el konulmalıdır.

Sermaye, büyük tekeller, kârlarını korumak için açgözlülükle ve daha önce hiç görülmemiş ölçekte kamu fonlarına tam erişim talep ettiler. Burjuva sınıfı, hükümetleri ve devleti ulusal birlik ve kamu ruhu çağrıları yapıyorlar. Fakat aslında Kovid-19’un tetiklediği, hızla büyüyen ekonomik kriz karşısında kendilerini güvenceye almak için korku ve şok terapisi yöntemiyle işçi sınıfına ve halk kitlelerine yönelik yoğun bir saldırı başlatıyorlar.

Patronların elleri, sömürüyü derinleştirmeleri ve işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarında daha ileri kesintiler yapabilmeleri için serbest bırakıldı. Reformist sendikaların baş yöneticileri doymak bilmez kapitalistlerle birlik adına bu durumu kolaylaştırıyor.  

Krizin ve pandeminin faturası, sömürücülere ve zenginlere ödetilsin, işçilere ve halk kitlelerine değil.

Sermaye ve hükümetleri, görünmez bir düşmana karşı savaşta değiller. Sınıf savaşını yoğunlaştırdılar; işçilerden, öğrencilerden ve halktan ise işsizliğin, gelirsizliğin ve sosyal ihtiyaçların hızla büyüdüğü bir zamanda sınıf savaşını ve ihtiyaçları için mücadeleyi terk etmelerini istiyorlar. Tam tersine zaman, haklarımız ve taleplerimiz için ayağa kalkma ve sosyal adalet için mücadeleye devam etme zamanıdır.

Tüm işçiler için uygun sağlık ve güvenlik önlemleri garanti altına alınmalıdır. İşten çıkarmalar durdurulsun. Herkes için tam maaş, sosyal haklar ve grantiye alınmış bir gelir sağlanmalı. Hükümetler kamu bütçelerini tüm halkın sosyal, ekonomik ve sağlığa dair ihtiyaçları için kullanmalı.

Bir çok ülkede hükümetler olağanüstü hal ilan ettiler, demokratik haklar kenara konuldu; polis ve orduya, halkın değil emperyalist devletler ve yönetici sınıfın çıkarlarını korumaları için sınırsız yetki verildi. Burjuvazi pandemiyi işçilerin özgürlüklerini sınırlamak ve eleştirel sesleri susturmak; şovenizmi ve faşizmi yaymak için kullanıyor.

Durumdan faydalanan Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve AB Komisyonu, iktidarlarını merkezileştiriyor. Tek yanıtları, çıkarlarını savunmak ve Avrupalı tekelleri ve AB’yi küresel ekonomik kriz içindeki pozisyonlarını korumak ve güçlendirmek için milyarlarca avro kullanmak oldu.  Ve ülkeler arasındaki, AB ile dünyanın geri kalanı arasındaki sınırları kapattılar.

Ancak son krizde, halkın pahasına bankaların ve şirketlerin nasıl (kurtarılıp) paraya boğulduğunu ve ondan beri de kamu sağlık hizmetleri pahasına kârlarının nasıl korunduğu unutmadık.

İşçilerin hak ve özgürlüklerinden ellerinizi çekin! Şimdi talepleri yükseltme zamanı: Sermayenin kamu bütçeleri üzerindeki serbest dolaşımına ve cepleri çoktan dolmuş hissedarların cebini ve vergi cennetleri için sömürülmesine son. 

Olağanüstü hal yasalarının kaldırılmasını talep etme zamanı. Askerlerin sadece sokaklardan değil, tüm emperyalist savaşlardan çekilerek evlerine dönmesini, pandemiyi durdurmak için sivil görevde çalışmalarını talep etme zamanı.

Salgın dünyadaki tüm insanlar için, özellikle de halk karşıtı ve yolsuz hükümetlerin desteğiyle emperyalist devletler ve tekeller tarafından zenginlikleri yağmalandığı için sağlık sistemlerinin zayıf olduğu ülkelerde büyük bir tehdit. Emperyalistler ellerini yıkayıp bu sorumluluktan kaçamazlar. Büyük bir sıhhi yardım zamanı.

İşçi sınıfı ve halk kitleleri, karmaşık ve tehlikeli bir dönemle karşı karşıyalar, emperyalist kapitalist toplumun genel krizi derinleşiyor ve tüm temel çelişkileri keskinleşiyor: İşçi sınıfıyla burjuvazi arasında çelişki; emperyalizmle ezilen halklar ve uluslar arasındaki çelişki; dünyaya egemen olmak isteyen emperyalist güçler ve tekeller arasındaki çelişki.

Can çekişen sistem daha fazla sömürü ve sosyal adaletsizlik, halkların daha fazla yağmalanması ve gezegenin yıkımı dışında hiçbir şey sunamaz durumda. Milyonlarca insan pandeminin sonuçlarından acı çekerken, mali oligarşi aciliyet karşısında spekülasyondan vazgeçmiyor.

Her bir üyesinin tam refahını garanti altına alacak ve gerçek bir enternasyonal dayanışma gelişterecek yeni bir sosyalist toplum için devrimci mücadeleye ihtiyaç bu nedenledir.

Bizler, proletaryanın devrimci parti ve örgütleri işçilere, mücadeleci sendikalara, gençliğe, kadınlara ve tüm halk kitlelerine burjuvaziden bağımsız örgütlenme ve birleşik işçi cephesi ve onun temelleri üzerinde bir halk cephesini inşa etme çağrısı yapıyoruz.

Birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizi güçlendirelim, burjuvazinin çalışma ve yaşam koşullarımıza yönelik saldırılarını kabullenmeyelim, taleplerimizi ve çıkarlarımızı kararlı bir biçimde savunalım! Sadece bir salgınla savaşmıyoruz; yeni ve daha iyi bir gelecek için savaşıyoruz!

 • Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü
 • Danimarka Komünist İşçi Partisi
 • Emek Partisi – Türkiye
 • İspanya Komünist Partisi ML
 • İtalya Komünist Platform
 • Lombardiya Komünist Koordinasyon (İtalya)
 • Toskana Komünist Koordinasyon (İtalya)
 • Revolusjon – Norveç
 • Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü
 • Fransa İşçileri Komünist Partisi
 • Sırbistan Devrimci İşçi İttifakı- RSRS