26. Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı sonuç bildirgesi

Şubat 2021 başında toplanan Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (ICMLPO) genel kurulunda ana gündemi, uluslararası durumun analizi ve bu bağlamda Marksist-Leninist parti ve örgütlerin üzerine düşen görevler oluşturdu.

Üye parti ve örgütler, proletaryanın toplumsal devriminin örgütlenmesi sürecinde ilerlemek, kapitalist sömürüye son vermek ve kapitalist sömürü sistemine son verip işçilerin toplumu olan sosyalizmi kurmak için kendi ülkelerinde sürdürdükleri çalışmalar hakkında genel kurulu bilgilendirdiler.

Yapılan tartışmalar, partilerin Marksizm-Leninizmin ilkelerine dayanan ideolojik-politik birliğini ifade ettiği gibi, dünyayı karakterize eden unsurlara ve Marksist-Leninistlerin güncel durumu nasıl ele alması gerektiğine ilişkin görüşlerin örtüştüğünü gösterdi.

Sermaye sahipleri ve kapitalist devlet, ekonomik krizi ve Covid-19 salgınını gerekçe göstererek kamuda ve özel sektörde büyük şirketlerin yararına olacak şekilde esnek çalışma modelini yaygınlaştırma, mesai saatlerini uzatma, ücretleri düşürme, işten çıkarma gibi uygulamalara baş vuruyor. İşçiler ve halklar, milyonlarca kadın ve genç, işsizliğin, eksik istihdamın, yoksulluğun, açlığın ve emek sömürüsünün arttığı bir dönemden geçiyor. Bir yandan açlık ve yoksulluk artarken, öte yandan da uluslararası tekellerin hissedarları ve bir avuç milyarder servetlerine servet katıyor.

Uluslararası kapitalist düzeni karakterize eden bir diğer unsur da ABD, Çin, Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa, vb. ülkelerin, jeopolitik konumlarını güçlendirme, siyasi ve ekonomik etki alanlarını koruma ve/veya genişletme çabalarının gösterdiği gibi emperyalistler arası çelişkilerin yoğunlaşmasıdır. Bu çelişkiler birçok şekilde ortaya çıkmakla birlikte, askeri harcamalara ayrılan milyarlarca dolarlık bütçeler en tehlikeli boyutlarından biridir. ABD’de Joe Biden’ın başkan olmasıyla birlikte, ülkenin iç ve dış politikalarında değişikliklere gitmesi, ABD’nin emperyalist niteliğini değiştirmeyecek, dış politikada “çok taraflılık” gibi vaatleri, emperyalistler arası rekabeti daha da keskinleştirecektir.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde sağcı ve faşist güçlerin milliyetçi, şovenist ve yabancı düşmanı söylemlerle güç kazandığı; işçi sınıfının ve halkların haklarını ihlal eden ve toplumsal kontrol amacı güden devlet politikalarının arttığı görülmektedir. 

Uluslararası burjuvazinin Davos Forumu’nda “Büyük Sıfırlama” (Great Reset) adı altında öne sürmüş olduğu öneriler, işçi sınıfının sömürülmesini daha iyi gizleyecek sosyal politikalarla kapitalizmi hoş gösterme çabalarına işaret ediyor ve dünyamızın çok karmaşık bir süreçten geçtiğini gösteriyor.

Artan sömürü ve yoksulluk karşısında işçiler, halklar, gençlik ve kadınlar birleşerek mücadeleye atılıyor. Hükümetlerin koyduğu tüm bariyerlere rağmen, işçilerin ve halkların iş, sağlık, ücret ve demokrasi talepleri ve mücadelesi tüm kıtalarda yükseliyor.

ICMLPO üyesi parti ve örgütler olarak; işçilere ve halklara, yaşadıkları sorun ve sıkıntıların kaynağının kapitalist-emperyalist sistem olduğunu, çözümün ise proletaryanın toplumsal devriminden geçtiğini anlamalarını sağlayacak şekilde sınıf bilinçlerini geliştirmek, mücadelelerini desteklemek, örgütlemek ve geliştirmek üzere siyasi sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı

Şubat 2021